ข่าวสาร

การเตรียมความพร้อมเพื่อ สร้างความสำเร็จให้ชีวิต

Read More

กรมการจัดหางาน จัดอบรม“การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคม”

Read More

ลุกซ์ รอยัล จัดกิจกรรม The Power ...

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ...

Read More

มทร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ...

Read More

ความรู้สึกก่อน – หลังผู้ผ่านการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

Read More

อบรมพิธีกรอบรมสัมมนา รุ่นที่ 54

Read More

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 53

Read More

ความรู้สึก ก่อน – หลัง การอบรมฝึกปฏิบัติ ...

Read More

Power Of Presentation พลังการนำเสนอ รุ่นที่ ...

Read More

คนที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร?

Read More

อยากสำเร็จต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง

Read More