สาระน่ารู้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเ...