ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

ความรู้สึกผู้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธารณะชน – 2

มาฟังความรู้สึกผู้เข้าอบรมหลังจากได้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธาร...

ความรู้สึกผู้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธารณะชน – 1

มาฟังความรู้สึกผู้เข้าอบรมหลังจากได้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธาร...