ข่าวสาร

หลักสูตร “เทคนิคการนำกิจกรรมนันทนาการ” ฝึกปฏิบัติจริง ถ่ายทอดจากประสบการณ์ 20 ปี โดย อ.กร การันตี

“กิจกรรมนันทนาการ” เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักผูกพัน สร้างความสามัคคี หล่อห...

24 -26 สค.66 “การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย”

หลักสูตรการอบรมที่จะทำให้ท่านเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้อ...

26 -28 ก.ค.66 “การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย”

หลักสูตรการอบรมที่จะทำให้ท่านเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้อ...