คอร์สอบรม-สัมมนา

คอร์สอบรม-สัมมนา


จุดเด่นของสถาบัน

วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพสูง

มีเกณฑ์มาตรฐานการอบรม อบรมแล้วได้ผลจริง เห็นพัฒนาการดีขึ้นอย่างชัดเจน

เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ผลตามที่ผู้เข้าอบรม – สัมมนาต้องการ

รับผู้เข้าอบรม – สัมมนาแต่ละรุ่นจำนวนน้อย!!!

มีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตลอดชีวิต!!!! โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนอบรมแล้วขอเลื่อนการอบรมได้ตลอดเวลา

มีมาตรฐานการฝึกอบรมต้องสอบเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรม

มีการบันทึก วีดีโอ เพื่อดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง*

อบรมเชิงปฏิบัติการแล้วไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องเรียนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!

วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเสียงครบครัน

Share this post

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่