นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการป้องกันการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เนื่องจากประกาศนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย การประชาสัมพันธ์ รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไว้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไว้ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม


2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม มีดังนี้

 1. ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ศาสนา สัญชาติ ภาพถ่ายการอบรม คลิปวีดีโอขณะอบรมและ ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address MAC Address Cookie ID

3. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทใช้หรือเปิดเผยจะใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารเท่านั้น มีดังนี้

 • รูปภาพการอบรมบางส่วน
 • คลิปวีดีโอขณะอบรมบางส่วน

ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น พร้อมทั้งการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
1. บันทึกไว้เป็นหลักฐานสำหรับการเข้ารับการอบรม
2. เมื่อผู้เข้ารับการอบรม/ผู้จัดอบรม ร้องขอภาพหรือคลิปวีดีโอในส่วนการอบรมของท่าน/กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานผู้จัดอบรม
3. ขอความยินยอมจากท่านก่อนในการอนุญาตให้เผยแพร่ภาพหรือคลิปวีดีโอบางส่วนของท่านเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสาร
4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น ข้อมูลของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน ข้อมูลส่วนบุคคลทางชีวภาพ (Biometric) ซึ่งบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ ต่อเมื่อบริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด


4.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังนี้

1.การเก็บข้อมูลโดยตรงจากท่าน

 • ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนเข้าอบรม หรือการเข้ารับการอบรมในนามบริษัทที่ติดต่อให้อบรม
 • ข้อมูลที่ได้รับจากการทำแบบสอบถามของท่าน การรับส่งข้อความทางอีเมลล์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทกับท่าน
 • ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทผ่าน cookies ของท่าน เช่น Google Analytic ตาม นโยบายการใช้ cookies ของบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
 • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการท่านในฐานะลูกค้าสินค้าและบริการของเรา

2.บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง ซึ่งแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น หน่วยงานของรัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ


5.วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผย

 • เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการอบรม
 • เมื่อผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้จัดอบรมร้องขอภาพหรือคลิปวีดีโอในส่วนของการอบรมของผู้เข้าอบรม
 • เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารโดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าอบรมหรือผู้จัดอบรมก่อนในการอนุญาตให้เผยแพร่ภาพหรือคลิปวีดีโอบางส่วนเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสาร

6.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอก

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอื่น (รวมเรียกว่า“บุคคลภายนอก”)


7.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1.บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรมแต่ละประเภท ตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้เข้าอบรมสัมมนาหรือผู้จัดสัมมนา เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น
2.บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามมาตรฐานการทำลายข้อมูลของบริษัท เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว


8.การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่อยู่ต่างประเทศ เว้นแต่ผู้เข้าอบรมอยู่ต่างประเทศแล้วร้องขอส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรมเอง


9.สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด
ïสิทธิขอถอนความยินยอม
   เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะแล้ว ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย    ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทและขอใช้สิทธิด้วยตัวท่านเองตามช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้


10.มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์


11.กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด หลักสูตรการอบรมของบริษัท ที่ท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด


12.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทและการใช้งานเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่างๆของบริษัทฯ เท่านั้น


13.การดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [29/05/2022]


14.ช่องทางการติดต่อบริษัท

ผู้ใช้บริการอาจร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว ได้ที่

 • 47 อาคารเอ็มที แอนด์ ที ถ.สุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • โทร. 02 381 4070 , 098 324 9492
 • www.richtraining.com
 • E-mail: [email protected]
 • Line: @richtraining

เมื่อท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ของบริษัทถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

Share this post