วีดีโอ

การอบรมการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขนั้น หัวหน้างานเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอง...