เงื่อนไขการใช้งานเวบไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ https://www.richtraining.com ของ บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถาบันฝึกอบรม RIT.”)
 
 
เว็บไซต์ภายใต้ Domain Name “*.richtraining.com” (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) การเข้าเว็บไซต์ นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของ สถาบันฝึกอบรม RIT  กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
 
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ
 
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้
 
1. การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
 
1.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ วีดีโอคลิป ตารางข้อมูล เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของ สถาบันฝึกอบรม RIT. หรือผู้ให้อนุญาตแก่ สถาบันฝึกอบรม RIT. ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
 
ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของ สถาบันฝึกอบรม RIT. รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สถาบันฝึกอบรม RIT. ก่อนดำเนินการ
 
1.2 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ สถาบันฝึกอบรม RIT. ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดย สถาบันฝึกอบรม RIT. ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
 
1.3 เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก สถาบันฝึกอบรม RIT. ก่อนดำเนินการ
 
 
2. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด
 
2.1 เว็บไซต์ของ สถาบันฝึกอบรม RIT. มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ  ดังนั้น บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บรรดาข้อมูลที่เผยแพร่”) จึงเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถพบเห็นได้เป็นการทั่วไป และไม่ให้ถือว่าบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย
 
2.2 เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) โดย สถาบันฝึกอบรม RIT.ไม่อาจรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และ สถาบันฝึกอบรม RIT. ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลความเสียหายทางการเงินใดๆที่เกิดการใช้เว็บไซต์และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
 
2.3 สถาบันฝึกอบรม RIT. จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี  สถาบันฝึกอบรม RIT. ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น สถาบันฝึกอบรม RIT. จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี
 
2.4 สถาบันฝึกอบรม RIT. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
 
2.5 สถาบันฝึกอบรม RIT. ไม่อาจรับรองว่าบรรดาโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดย สถาบันฝึกอบรม RIT เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลการโฆษณาเท่านั้น และไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของโฆษณาซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของโฆษณาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ ทั้งนี้ หากการนำเสนอโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน สถาบันฝึกอบรม RIT ปฏิเสธความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายทุกกรณี
 
2.6 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ สถาบันฝึกอบรม RIT กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของ สถาบันฝึกอบรม RIT จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่า สถาบันฝึกอบรม RIT จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม
 
 
3. การเชื่อมโยงเว็บไซต์
 
3.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
 
เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของ สถาบันฝึกอบรม RIT ดังนั้น สถาบันฝึกอบรม RIT จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น
 
3.2 การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สถาบันฝึกอบรม RIT
 
สถาบันฝึกอบรม RIT ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของ สถาบันฝึกอบรม RIT หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ สถาบันฝึกอบรม RIT ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 
(1) การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “สถาบันฝึกอบรม RIT” หรือ “richtraining.com”
 
(2) การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง https://www.richtraining.com หรือ เว็บไซต์ภายใต้ Domain Name “*.richtraining.com”
 
(3) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของชื่อ สถาบันฝึกอบรม RIT และเครื่องหมายการค้าของ สถาบันฝึกอบรม RIT ลดน้อยลง
 
(4) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ สถาบันฝึกอบรม RIT หรือได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันฝึกอบรม RIT
 
(5) การเชื่อมโยงต้องแสดงหน้าจอเต็มของ สถาบันฝึกอบรม RIT และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
 
(6) การเชื่อมโยงต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่า สถาบันฝึกอบรม RIT สนับสนุนเว็บไซต์หรือมีความร่วมมือใด ๆ ระหว่าง สถาบันฝึกอบรม RIT และผู้ใช้งานหรือองค์กร
 
(7) การเชื่อมโยงต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำมาสู่ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของ สถาบันฝึกอบรม RIT
 
(8) สถาบันฝึกอบรม RIT ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ อย่างไรก็ดี สถาบันฝึกอบรม RIT ขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้
 
(9) ไม่ว่าเวลาใด ๆ สถาบันฝึกอบรม RIT สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้ และสงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของ สถาบันฝึกอบรม RIT แต่เพียงผู้เดียว
 
 
4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy
 
 
5. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
 
สถาบันฝึกอบรม RIT ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ สถาบันฝึกอบรม RIT เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) (ในบางเว็บไซต์) เป็นต้น
 
 
6. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
 
ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ สถาบันฝึกอบรม RIT. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ สถาบันฝึกอบรม RIT. ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
7. กฎหมายที่บังคับใช้
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

Share this post