วีดีโอ

บรรยากาศและความรู้สึกการอบรมฝึกปฏิบัติพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ

Read More

ความสำคัญในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ในหมู่คณะ

Read More

หลักคิดชีวิตผู้นำ

Read More

ตัวอย่างการบรรยายการเปลี่ยนแปลงแนวคิดสู่ไทยแลนด์ 4 0

Read More

กิจกรรมนันทนาการ ทำไมต้องฝึกฝน

Read More

การสร้างความสำเร็จในอาชีพ Part 6 มืออาชีพ

Read More

การสร้างความสำเร็จในอาชีพ Part 5 ตอบแทนผู้มีพระคุณ

Read More

การสร้างความสำเร็จในอาชีพ Part 4 แรงบันดาลใจ

Read More

การสร้างความสำเร็จในอาชีพ Part 3 มีคุณธรรม จริยธรรม

Read More

การสร้างความสำเร็จในอาชีพ Part 2 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

Read More

การสร้างความสำเร็จในอาชีพ Part 1 เราคือใคร?

Read More