วีดีโอ

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 114

ความรู้สึกผู้ที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรมืออาชีพ [...]

เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ

เป็นการอบรมฝึกปฏิบัติเทคเนิคการนำเสนอที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจนที่สุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง [...]

7 วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวกก่อให้เกิดความสำเร็จ

ทำอย่างไรให้เป็นคนประสบความสำเร็จ ทัศนคติเชิงบวกเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ [...]

6 วิธีสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

พลังแรงบันดาลใจคือพลังผลักดันขับเคลื่อนด้วยพลังศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายความสำเร็จที่ต้องการ [...]