Tag - อบรมวิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 67 เหลือเพียง 3 ท่านเท่านั้น!!!!!

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 67 " วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557" เ...

ตัวอย่างการฝึกไหวพริบปฏิภาณของวิทยากร อบรมวิทยากร

วิทยากรมืออาชีพต้องมีไหวพริบปฏิภาณ ไหวพริบปฏิภาณคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โด...

ความสำคัญของวิทยากร อบรมวิทยากร เพื่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

"อ่านหนังสือหนี่งเล่ม ย่นย่อระยะเวลาประวัติศาสตร์นับร้อยปี ฟังวิทยากรบรรยาย ...