Jul 13 2024
July 13, 2024

13-14 กค.2567 กลยุทธ์การนำกิจกรรมนันทนาการ

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

New update! สถาบันฝึกอบรม RIT. เปิดการจัดฝึกอบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และแบบ Onsite ที่สถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมสัมมนา 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 098-324 9492


หลักสูตร กลยุทธ์การนำกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติจริง สอนโดย. อ.กร การันตี ถ่ายทอดจากประสบการณ์ 20 ปี

มีวิทยากรที่สามารถนำกิจกรรมนันทนาการได้ เพียง 1 คน ก็สามารถช่วยให้การทำกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น ไม่ต้องวิ่งหาวิทยากรภายนอกอีกต่อไป

เพราะวิทยากรที่มีความรู้ มีเทคนิคต่างๆ สามารถนำกิจกรรมนันทนาการได้เพียงหนึ่งท่านก็สามารถช่วยพัฒนาบุคลากรในองคกร์ให้มีความรักใคร่ กลมเกลียวกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

สำหรับท่านที่ต้องการเรียน เพื่อเพิ่มทักษะให้กับตนเอง

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 098-324 9492