Power of Motivation

“การพูดคือหัวใจสำคัญของการสื่อสาร
การพูดที่ดีทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการ
โดยเฉพาะการพูดสร้างแรงจูงใจ ”

ท่านเจอปัญหานี้หรือไม่?

รู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนมากๆ

กลัว! ไม่กล้าพูด เพราะ ขาดความเชื่อมั่น

พูดแล้วไม่มีใครฟัง เพราะขาดพลังในการพูด

พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง เพราะวกไปวนมา

พูดจูงใจคนไม่ได้เพราะขาดเทคนิคการพูดสร้างแรงจูงใจ

ไม่มีหลักการในการพูด เพราะขาดความรู้

ขาดพัฒนาการในการพูด เพราะไม่มี โค๊ช!! ฯลฯ

สถาบันการฝึกอบรม R.I.T.

ขอเชิญเข้าร่วมกับอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “Power of Motivation”

Inhouse Training & Public Training

“ เพียง 1 วัน เปลี่ยนตัวท่านเป็นคนใหม่”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
โครงการสัมมนา : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร : ศิลปการพูดสร้างแรงจูงใจ

1. ความสำคัญ

การพูดเป็นหัวใจสำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในสังคมของมวลมนุษย์ทั้งในชีวิตประจำวันและเชิงธุรกิจ ความเข้าใจ รักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน หรือ การทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เข้าใจ ขัดแย้งกันสาเหตุสำคัญก็มาจากการสื่อสาร คือ “การพูด”

คนทุกคนพูดได้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะพูดมาตั้งแต่เกิด แต่จะมีกี่คนที่พูดเป็นสามารถสร้างความสามัคคี กลมเกลียวให้เกิดขึ้นได้ในครอบครัว ในสังคม ในหน้าที่การงานได้หรือพูดให้เกิดความสำเร็จ ทำให้ผู้อื่นคล้อยตามโดยเฉพาะการพูดบนเวทีต่อหน้าสาธารณะชนที่มีคนฟังเป็นจำนวนมากๆ ดังนั้นคนที่ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีตำแหน่งในหน้าที่การงานระดับสูงมีรายได้มั่นคง ล้วนแล้วแต่มีพัฒนาการด้านการพูดทั้งสิ้น

ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตัวท่านให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ เพียงแต่รู้เทคนิควิธีการพูดให้มีเสน่ห์ คู่สนทนาหรือผู้ฟังอยากคล้อยตามในสิ่งที่ท่านพูดท่านก็สามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านต้องการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ศิลปการพูดสร้างแรงจูงใจ”เป็นหลักสูตรหนี่งที่สามารถช่วยให้ท่านมีพัฒนาการการพูดได้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักสากล สามารถโน้มน้าวผู้ฟัง คู่สนทนาให้เห็นโอกาสมีความเชื่อมั่นทำตาม ท่านสามารถนำไปฝึกปฏิบัติ ปรับใช้กับชีวิตประจำวันพัฒนาหน้าที่การงานของท่านได้

2. วัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรม

1. เรียนรู้ มีความเข้าใจ มีศิลปการพูดในรูปแบบต่างๆ มีหลักการที่ถูกต้องตามหลักสากล
2. เรียนรู้ การวางแผนการถ่ายทอดและการนำเสนอเพื่อลำดับเรื่องราวการพูดได้อย่างถูกต้อง
3. ฝึกทักษะการพูด ทำให้พูดเป็น นำเสนอได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีได้ผล
4. กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน
5. เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพสร้างภาวะความเป็นผู้นำ
6.นำวิธีการพูดสร้างแรงจูงใจให้ผู้ฟังเห็นประโยชน์และคุณค่าในสิ่งที่พูดเพื่อไปใช้ในการปฏิบัติและบริหารงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้
7. สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตการงาน ครอบครัว และสังคม

3. รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพูด
2. หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล
3. พัฒนาการพูดด้านน้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทาง เวลา
4. โครงสร้างการพูดที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน
5. การวางแผนเพื่อการถ่ายทอดและการนำเสนอลำดับขั้นตอนการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การสร้างความมั่นใจ ระงับความประหม่า สร้างพลังความเชื่อมั่น เพื่อให้การถ่ายทอดเป็นท่าน่าเชื่อถือ
7. การสร้างไหวพริบปฏิภาณเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพูด
8. การพูดจูงใจให้เห็นประโยชน์เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็นประโยชน์หรือคุณค่าในสิ่งที่ถ่ายทอดทำให้เกิดผลปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ฝึกปฏิบัติเข้มในการพูดรูปแบบต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องทันที
– พูดเพื่อให้ข้อมูล ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจได้ง่าย
– พูดแบบใช้ไหวพริบปฏิภาณ
– พูดเพื่อชี้ชวน หรือชักนำทำให้เกิดความเชื่อ
– พูดเพื่อจูงใจ หรือโน้มน้าวทำให้คนทำตาม
10. ประเมินผลการพูดทุกหัวข้อมีเอกสารประกอบเพื่อการพัฒนาการพูดได้ดีขึ้น
11. จรรยาบรรณของการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

4. กำหนดการฝึกอบรม – สัมมนา

ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัดสัมมนา
ตามตารางการอบรมสัมมนาของสถาบัน

5. สถานที่จัดการฝึกอบรม

ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัดสัมมนา
ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.    ถ.สุขุมวิท 69   พระโขนง  กรุงเทพฯ

6. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

1 วัน   ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

7. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อรุ่น

รุ่นละ 10 ท่าน เพื่อการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นทั่วถึงและวิทยากรสามารถประเมินผลได้ครบถ้วน

8. วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ
2. เปิดการซักถาม ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
3. ฝึกปฏิบัติการพูดบนเวทีสำหรับทุกท่านตามหัวข้อต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำแก้ไข ข้อบกพร่องทันที
4. สรุปและประเมินผลโดยผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

9. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

1. เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ครูอาจารย์ทุกระดับการศึกษา
3. ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องถิ่น วิทยากร นักฝึกอบรม
4. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพูดกับบุคคลเป็นจำนวนมากๆ
5. ผู้ที่มีใจต้องการพัฒนาการพูดเพื่อผลสำเร็จของตนเอง
6. ผู้ที่ต้องการพูดกระตุ้นจูงใจผู้อื่น

10. การมอบเกียรติบัตร

– ทางสถาบันฯ จะทำการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบ 100 % เท่านั้น!!!

11. การลงทะเบียน

– สอบถามรายละเอียดจากทางสถาบันฯ

   

motivation-photo04 motivation-photo01 motivation-photo02 motivation-photo03