วิทยากร ผู้นำการสัมมนา

a-korn

อ.กร การันตี (อ.ธนกร เอี่ยมละออ)

ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง – กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
– ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
– วิทยากรบรรยายพิเศษ
อดีต – ที่ปรึกษา บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม – สัมมนา
มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม – สัมมนา มากกว่า 20 ปี มีความชำนาญการอบรม – สัมมนา หลายรูปแบบ หลายหลักสูตร อาทิเช่น
* กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ , กิจกรรมนันทนาการ , กิจกรรม Walk Rally
* พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ , กลยุทธ์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์
* ทัศนคติสู่ความสำเร็จ , กลยุทธ์การสร้างทีมคุณภาพ, เทคนิคการบริหารการขาย
* บริการอย่างไรมัดใจลูกค้า? , พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ ,ทักษะการเป็นพิธีกร
* การเป็นวิทยากรมืออาชีพ, Power Of Presentation , หลักคิดการดำเนินธุรกิจเครือข่าย , บทบาทภาวะผู้นำฯลฯ

ผลงานที่ผ่านมา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ มากมายอาทิเช่น

โรงเรียน
* โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ. สมุทรปราการ
* โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม
* โรงเรียน อำนวยศิลป์ธนบุรี (สัมมนาให้คณะครู อาจารย์และบุคลากร)
* มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี (สัมมนาพิเศษ บริการประชาชน และบุคคลทั่วไป)
* สโมสรนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

* การเคหะแห่งชาติ
* สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
* การรถไฟแห่งประเทศไทย
* สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สำนักงานศาลปกครอง (ปฐมนิเทศ ข้าราชการศาลปกครองบรรจุใหม่ปี 2553)
* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สำนักงานอัยการสูงสุด (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* CAT Telecom บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
* สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส. )
* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลักสูตรวิทยากรบรรยายและหลักสูตพิธีกรมืออาชีพ)
* สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 จังหวัดสงขลา (สัมมนาให้บุคลากรของสรรพากร)
* กรมการขนส่งทางบก (อบรมให้กับผู้ประกอบการขนส่ง )
* สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
* เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (สัมมนาให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล)
* สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์ (สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน)
* สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

บริษัทเอกชน

* กลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี
* บริษัท บีบีเค อีเลคทริค จำกัด
* บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เกรทเฮิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไบเนทโปรแกรมลีดเดอร์ชิพ จำกัด
* ห้างหุ้นส่วนดี เอส ที เทคนิคคอลเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
* บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด
* บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
* บริษัท เวลเนสซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ในเครือ Only One Group
* บริษัท ในเครือ สยาม กรุ๊ป
* บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท นครทองคอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด
* บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด
* บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด
* บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
* บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ทรู บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
* บริษัท แซนสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* บริษัท เมอริท แกรนด์ จำกัด
* บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท อาก้า ซีสเต็มส์ จำกัด

 

ภาพด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเรา

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

1

 

มหาวิทยาลัยเทคโทคโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : 

 

2

 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

3

 

 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี

4

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี

5

 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :

3

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : 

4

 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

5

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

6

 

สำนักงานศาลปกครอง

7

 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom

8

 

สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม

9

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

10

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.)

11

 

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ. ชุมพร

12

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

13

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 กรมสรรพากร

14

 

กรมการขนส่งทางบก

15

 

เทศบาล ตำบลกังแอน  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

16

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์

17

 

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

18

 

หน่วยงานเอกชน

บริษัท มอนเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

1

 

บริษัท นิวไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2

 

บริษัท  นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป  จำกัด

3

 

บริษัท  ตลาดยอดพิมาน กรุ๊ป  จำกัด

4

 

SK. Commercial Group

5

 

บริษัท  ทรู  บิสชิเนสคอร์ปอเรชั่น  จำกัด

6

 

winner group

7

 

บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

8

 

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

9

 

บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

10

 

บริษัท แด๊กซิน(ประเทศไทย) จำกัด

11

 

AM  TEAM

12

 

SK Commercial Group

13

 

Only One Group

14

 

Siam Group

15

 

บริษัท นครทอง คอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด

16

 

บริษัท ผาทองกรุ๊ป จำกัด

17

 

บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด

18

 

บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

19

 

บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด

20

 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

21

 

กลุ่มนักธุรกิจเอมสตาร์ ICDS กรุ๊ป

22

 

บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

23

 

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

24

 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด

25

 

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ  จำกัด

26

 

บริษัท เอเชียนไลฟ์  จำกัด

27

 

บริษัท ทรู บิสซิเนสคอปอเรชั่น จำกัด

28

 

บริษัท เมอริทแกรนด์ จำกัด

29

 

บริษัทแด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

30

 

บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

31

 

บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด

32

 

บริษัท พี.อาร์.ออแกไนซ์  จำกัด

33

 

บริษัท มาชาล่า  (ประเทศไทย)  จำกัด

34