ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 57

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109

Read More

ความรู้สึกผู้เข้ารับการอบรมวิทยากร รุ่นที่ 108

Read More

ความรู้สึกก่อน – หลังผู้ผ่านการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

Read More

ความรู้สึก ก่อน – หลัง การอบรมฝึกปฏิบัติ ...

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 107

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 105

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 106

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 103

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม กิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 25

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมวิทยากร

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99

Read More