ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

ความรู้สึก ก่อน – หลัง การอบรมฝึกปฏิบัติ ...

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 107

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 105

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 106

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 103

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม กิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 25

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมวิทยากร

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 98

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 4

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 96

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95

Read More