อบรมวิทยากรมืออาชีพ

“วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร
เพราะวิทยากรทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ
ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การอบรม – สัมมนาที่มีประสิทธิภาพ สนุกสนาน
ตื่นเต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของวิทยากร ”

การอบรม – สัมมนาที่มีประสิทธิภาพสนุกสนาน ตื่นเต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของวิทยากร

วิทยากรของท่าน หรือ เมื่อท่านรับหน้าที่เป็นวิทยากร ท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

  • ขาดหลักการ ขาดความรู้พื้นฐาน การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  • ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจได้อย่างชัดเจน
  • ขาดพลัง ขาดความตื่นเต้นไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา
  • ขาดเทคนิคการนำเสนอ ทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจ
  • ยืดเยื้อ วกไป วนมา เรียงลำดับ ขั้นตอนการนำเสนอไม่ได้ 
  • ขาดความต่อเนื่อง  การนำเสนอไม่ไหลลื่น  ทำให้ผู้เข้าสัมมนาอึดอัด
  • ขาดส่วนร่วมในการนำเสนอ ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมได้

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

โครงการสัมมนา : Train The Trainer (TTT.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ”(Resource Person)

1. หลักการและเหตุผล

การจัดประชุม – สัมมนา ที่มีประสิทธิภาพ “วิทยากร” ผู้บรรยาย ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะนำเสนอ สร้างผลสำเร็จให้ได้ตามเป้าหมายในการอบรม – สัมมนา เพราะ “วิทยากร” คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ”(Resource Person) เป็นหลักสูตรการอบรมที่เน้น การปฎิบัติ เน้นการบรรยายของวิทยากรให้มีประสิทธิภาพ เน้นหลักการ เน้นพื้นฐานการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล เน้นพลังเสียงที่ดังชัดเจนเปียมด้วยความเชื่อมั่น พร้อมพัฒนาปรับบุคลิกภาพให้โดดเด่น ทำให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติไปตามเรื่องที่บรรยาย ในเรื่องที่นำเสนอทำให้เชื่อและทำตาม
หลักสูตร : “การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ” (Resource Person)
เน้นการ ฝึกปฏิบัติ (workshop) ผู้เข้าสัมมนาสามารถ Present นำเสนอได้ในทันทีหลักจากจบการอบรม ตามเจตนารมภ์ที่ผู้บริหารวางไว้
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ” (Resource Person) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ องค์กรไหนมีวิทยากรอาชีพมาก องค์กรนั้นย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด

2. วัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรม

1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในความหมาย ความสำคัญของวิทยากร
2. เรียนรู้ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตลอดจน เทคนิคการปฏิบัติ เพื่อการเป็นวิทยากร
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
3. เรียนรู้ยุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอ เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพูด
ตามหลักสากล พัฒนาบุคลิคภาพ การถ่ายทอด ความรู้และการใช้สื่อทัศนูปกรณ์สำหรับ
การบรรยาย
4. “ฝึกปฏิบัติ” การใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

3.รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. เรียนรู้ทำความเข้าใจในความหมายความสำคัญของวิทยากร
2. เรียนรู้ทำความเข้าใจในการพูดตามหลักสากลของวิทยากร
3. คุณสมบัติของวิทยากรที่ดีมีประสิทธิภาพ
4. เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร
5. เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร
6. การวางแผนเตรียมการบรรยายของวิทยากร
7. การใช้อุปกรณ์การบรรยายรวมถึงเทคนิคการทำ Power Point
8. เทคนิคการบรรยายของวิทยากร
9. การจัดทำ การประเมิณผลการอบรม – สัมมนา
10. ภาพรวมของวิทยากรที่ดี
11. จรรยาบรรณและข้อพึงระวังของวิทยากร
12. ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการบรรยายของวิทยากร

4. วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ
2. เปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
3. ฝึกปฏิบัติ เทคนิคต่างๆ กับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
4. สรุปและประเมินผลโดยผู้อำนวยการสถาบัน

   

vittaya

   

Related Posts

Comments are closed.