อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 98

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 98

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 98” การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติชนิดเข้มข้นตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร , พื้นฐานการพูดตามหลักสากล การวางแผน การจัดทำ Power Point การฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง และเทคนิคต่างๆ อีกมากมายที่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

ผู้เข้าอบรมฝึกฝนอย่างเต็มที่ ในแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการบรรยายทำให้เห็นพัฒนาการในการบรรยายของการฝึกวิทยากรได้อย่างชัดเจน