อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 52

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 52

เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2555 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.(Rich Inter Training) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 52 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ อ. ธนกร เอี่ยมละออ เป็นผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว