อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 102

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 102

“เมื่อเป็นวิทยากรต้องทำให้ได้ตามความหมายและความสำคัญของวิทยากร ต้องมีหลักการพูดที่ถูกต้อง”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 102 เมื่อวันที่ 10 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 วัน การอบรมเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ ชนิดเข้มข้นแบบติวเข้มตัวต่อตัว !!! ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร , หลักการพูดที่ถูกต้องของวิทยากร การวางแผนการบรรยาย การจัดทำ Power Point การฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง รวมถึงการบุคลิกภาพการบรรยายของวิทยากร และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมายที่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

ในแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการบรรยายทำให้เห็นพัฒนาการในการบรรยายของการฝึกวิทยากรได้อย่างชัดเจน

ในวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมของสถาบันฯ
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 098 – 324 9492