อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 106

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 106

“วิทยากรต้องทำให้ได้ตามความหมายและความสำคัญของวิทยากร”

เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 106 ขึ้นที่สถาบันฯ ซึ่งการอบรมดังกล่าว เต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่!!! ชนิดเข้มข้นแบบติวเข้มตัวต่อตัว !!! ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร , หลักการพูดที่ถูกต้องของวิทยากร การวางแผนการบรรยาย การจัดทำ Power Point การฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง รวมถึง การพัฒนาบุคลิกภาพการบรรยายของวิทยากร และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมายที่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพตามความหมายและความสำคัญของวิทยากร

ในแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการบรรยายทำให้เห็นพัฒนาการในการบรรยายของการฝึกวิทยากรได้อย่างชัดเจน
ในวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมของสถาบันฯ

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 098 – 324 9492