อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 100

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 100

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 100 เมื่อวันที่ 20 – 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนอย่างเต็มที่ ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติชนิดเข้มข้นแบบติวเข้ม!!! ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร , พื้นฐานการพูดตามหลักสากล การวางแผน การจัดทำ Power Point การฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง รวมถึงการบุคลิกภาพการบรรยายของวิทยากร และเทคนิคต่างๆ อีกมากมายที่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

ผู้เข้าอบรมฝึกฝนอย่างเต็มที่แบบเข้มข้น!!! แต่ละคนฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ในแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการบรรยายทำให้เห็นพัฒนาการในการบรรยายของการฝึกวิทยากรได้อย่างชัดเจน