[Zoom Cloud Meeting] อบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

[Zoom Cloud Meeting] อบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร ““การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา” ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดจันทบุรี นางธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ ให้จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” ให้กับผู้สูงอายุผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา โดยการอบรมนี้เป็นการอบรม ในรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยได้รับการอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ นายนริศ กิจอุดม ให้ใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เป็นสถานที่อบรม พร้อมได้กรุณาให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาภายหลังจากอบรมเสร็จสิ้น

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในในองค์ความรู้ด้านงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยผู้เข้าอบรมทุกคน อบรมผ่านระบบออนไลน์ ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญา พร้อมฝึกปฏิบัติ สาธิตในการสร้างการเรียนรู้ ผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี