Power Of Presentation การนิคมอุตสาหกรรมฯ

Power Of Presentation การนิคมอุตสาหกรรมฯ

“การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) จัดการอบรมเชิญปฏิบัติการ “Power Of Presentation”
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย อ.ธนกร เอี่ยมละออ ได้รับเกียรติจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) ให้จัดการอบรมเชิญปฏิบัติการ “Power Of Presentation” ให้กับบุคลากรขององค์กรเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการนำเสนอ

“บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ”
บุคลิกภาพของผู้นำเสนอมีส่วนสำคัญอย่างมาก หากผู้นำเสนอมีบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในทีดี การนำเสนอนั้นก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน!!!

แต่การที่จะมีบุคลิกภาพทั้งภายนอนและภายในที่ดีนั้นต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย เสื้อผ้า หน้า ผม ที่ต้องดูดีตลอดเวลา ภาษาพูด พลังเสียง การยืน การถือไมค์ ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฟังการนำเสนอ รวมถึงเทคนิคการพูดนำเสนอเพื่อโน้มน้าว จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนทั้งส้ิน หมั่นฝึกฝนกันนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ

โดยการอบรมนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมดังกล่าว การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา