อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 103

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 103

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 103
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 103 เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ ชนิดเข้มข้นแบบติวเข้มตัวต่อตัว !!!

ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร , หลักการพูดที่ถูกต้องของวิทยากร บุคลิกภาพการบรรยายของวิทยากร การวางแผนการบรรยาย การจัดทำ Power Point การฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมายที่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่ในหลายๆ รอบ ในแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการบรรยายทำให้เห็นพัฒนาการในการบรรยายของการฝึกวิทยากรได้อย่างชัดเจน ในวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมของสถาบันฯ