อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 96

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 96

R.I.T. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 96”
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 96”
บรรยากาศเต็มไปด้วยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติชนิดเข้มข้นตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร , พื้นฐานการพูดตามหลักสากลของวิทยากร การวางแผน การจัดทำ Power Point การฝึกพลังเสียงจากลมในท้องและเทคนิคต่างๆ อีกมากมายที่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
การอบรมฝึกปฏิบัตินี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา