สำนักงาน กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ รุ่นที่ ๑ ”

สำนักงาน กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ รุ่นที่ ๑ ”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ รุ่นที่ ๑ ” ซึ่งอยู่ในแผนการดำเนินการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ในสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ประจำปี ๒๕๖๑” ให้กับบุคลากรในองค์กร ณ.หอประชุม ชั้น 2 เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในเชิงเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ อย่างเต็มที่ ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝน ตั้งแต่การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนการนำเสนอ การจัดทำ Power Point รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอให้โดนใจ ทั้งนี้เพื่อต้องการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเสนอได้แบบเป็นมืออาชีพตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้