“สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การสร้างทีมงานใน ยุค New Normal” ผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting

“สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การสร้างทีมงานใน ยุค New Normal” ผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล ให้เป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร“การสร้างทีมงานใน ยุค New Normal” ให้กับบุคลากรของของเทศบาลนครนนทบุรี โดยการอบรมนี้เป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด การอบรมนี้ ผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting