“สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินโครงการผู้สูงอายุสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

“สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินโครงการผู้สูงอายุสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ ให้จัดโครงการผู้สูงอายุ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เหมาะสม

บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยการเรียนรู้ ผู้สูงอายุผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกาย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมแนวทางการปฏิบัติการออกกำลัยกายในผู้สูงวัยอย่างเหมาะสม รวมถึงการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการมีแนวคิดให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีแนวคิดทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

โครงการอบรมนี้จัดขึ้น ณ.ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา