“สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา”

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา”

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา”ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ นางวรรณิภา จันโททัย ให้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนด้านการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญาที่ไว้คู่ชมชนและให้ผู้สูงอายุมีงานทำมีรายได้โดยให้เปิดอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น” กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ท่าน โดยการอบรมนี้จัดขึ้น ณ.ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (Commuunity :CC) ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านเลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด นางโสภา ปั้นนาค และผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ นายอนุชา กลันทกพันธุ์
ตลอดระยะเวลา 2 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่าน
ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาพร้อมพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรยาย ฝึกปฏิบัติและสาธิตในการสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่
ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝน
ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น