“สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “วิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “วิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปุญญภัส อุณหกะ ให้จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “วิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งอยู่ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชนและผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพมีงานทำมีรายได้

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาที่ได้รับ วัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการทำ ตลอดจนเรียนรู้และฝึกฝนการพูด การนำเสนอ การสาธิต การปรับพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นวิทยากร
ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาในการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ สาธิตในการสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เตรียมไว้

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น เพื่อเป็นคลังปัญญาอยู่คุ่ชุมชนตลอดไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้น ณ.ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี