“สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” 

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” 

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดสมทรปราการ นายสิทธิชัย วารีชนานนท์ ให้จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วจากอาชีพที่หลากหลาย สามารถใช้อุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนมีทักษะพื้นฐานในการใช้สื่อออนไลน์พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุด้านการทำตลาดออนไลน์ในการจำหน่าย สินค้า/ผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนา สินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
โดยการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพารักษ์ (ตึกดับเพลิง ชั้น 2) ซอยบางปูนคร ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 รุ่น / 10 คน

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการความสำเร็จในการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์บนตลาดออนไลน์ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ