สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย ให้จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุด้านการทำตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ.ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๑ อาคาร ๗ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกออนไลน์โลกของการเปลี่ยนแปลง การตลาดยุคใหม่และการขายบนโลกออนไลน์ พื้นฐานการขายและการพูดเพื่อการขายบนโลกออนไลน์ เทคนิคการสร้างสื่อ เพื่อการขายบนโลกออนไลน์ ตั้งแต่ การสร้างบัญชี TIKTOK การสร้าง ร้านค้า TIKTOK Seller รวมไปถึง เทคนิคการถ่ายภาพ /ถ่ายคลิป วีดีโอ ด้วยโทรศัพท์มือถือ การตัดต่อคลิปวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Cap Cut การสร้างมูลค่าพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงความต้องการของตลาดบนโลกออนไลน์ เทคนิควิธีการพูดนำเสนอเพื่อการขายบนโลกออนไลน์ เทคนิควิธีการวิเคราะห์สื่อและช่องทางการใช้สื่อในการนำเสนอเพื่อขายบนโลกออนไลน์ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ เทคนิควิธีการพูดนำเสนอเพื่อการขายบนโลกออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการความสำเร็จในการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์บนตลาดออนไลน์ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ