สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ในโครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย ให้จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ”ให้กับผู้สูงอายุผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา จำนวน ๑๐ ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คงไว้อยู่คุ่ชุมชน โดยเน้นให้มีการปฏิบัติจริงครบทุกคนในแต่ละอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูด การนำเสนอ การสาธิต การปรับพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นวิทยากร
ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาในการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ สาธิตในการสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เตรียมไว้
ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น เพื่อเป็นคลังปัญญาอยู่คุ่ชุมชนตลอดไป
การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้น ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา