สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ นางวรรณิภา จันโททัย และ จ่าสิบตรี พนม สุขพลับพลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ) ให้จัด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ”ให้กับผู้สูงอายุผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา จำนวน ๑๐ ท่าน ณ.ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์

ตลอดระยะเวลา 2 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าอบรมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเฟสชิลล์ทับอีกหนึ่งชั้น รวมถึงการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตรและใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นตลอดเวลา ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาในการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ สาธิตในการสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เตรียมไว้

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น