สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์”

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์”

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ นางสาววรรณวณัช ตันหยง ให้จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุด้านการทำตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ –๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ.ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกออนไลน์โลกของการเปลี่ยนแปลง การตลาดยุคใหม่และการขายบนโลกออนไลน์ พื้นฐานการขายและการพูดเพื่อการขายบนโลกออนไลน์ เทคนิคการสร้างสื่อ เพื่อการขายบนโลกออนไลน์ ตั้งแต่ การสร้างบัญชี TIKTOK การสร้าง ร้านค้า TIKTOK Seller รวมไปถึง เทคนิคการถ่ายภาพ /ถ่ายคลิป วีดีโอ ให้สวยด้วยมือถือ การตัดต่อคลิปวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Cap Cut การสร้างมูลค่าพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงความต้องการของตลาดบนโลกออนไลน์ เทคนิควิธีการพูดนำเสนอเพื่อการขายบนโลกออนไลน์ เทคนิควิธีการวิเคราะห์สื่อและช่องทางการใช้สื่อในการนำเสนอเพื่อขายบนโลกออนไลน์ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ เทคนิควิธีการพูดนำเสนอเพื่อการขายบนโลกออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการความสำเร็จในการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์บนตลาดออนไลน์ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ