วิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 117

วิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 117

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) จัดอบรมวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 117

เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 117 ซึ่งการอบรมดังกล่าว เน้นการฝึกปฏิบัติในรูปแบบการ Coaching ติวเข้มตัวต่อตัว ที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร,หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลของวิทยากร บุคลิกภาพการบรรยายของวิทยากร การวางแผนการบรรยาย รวมถึงการจัดทำ Power Point ที่ต้องจัดทำให้สื่อความหมายกับผู้ฟังให้ได้อย่างชัดเจน รวมถึงการฝึกปฏิบัติ ที่เข้มขันในการเป็นวิทยากรมืออาชีพจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพได้
บรรยากาศในการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้าอบรมทั้งสองท่าน มีความตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ โดยเป็นการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ติวเข้ม ชนิดตัวต่อตัว ในแต่ละรอบของการฝึกปฏิบิตได้มีการบันทึก VDO เพื่อดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของแต่ละท่าน พร้อมปรับปรุงแก้ไขในทันที ทั้งนี้เพื่อพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ในรอบสุดท้ายมีการสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกฎฑ์มาตรฐานของการฝึกปฏิบัติที่เข้นข้นของสถาบันฯ

นอกจากนี้ยังมีการฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การดึงส่วนร่วม การยกตัวอย่างประกอบเปรียบเทียบ ฯลฯ ซึ่งเทคนิคต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพที่สามารถทำให้ได้ตามความหมายของวิทยากร

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ https://www.richtraining.com Tel 023- 381 4070 , 098 – 324 9492