วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 121

วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 121

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) จัดอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 121
เมือ่วันที่ 10 -12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 121 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมรูปแบบ Coaching ตัวต่อตัวทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

บรรยากาศในการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้าอบรมตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร,หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลของวิทยากร บุคลิกภาพการบรรยายของวิทยากร การวางแผนการบรรยาย รวมถึงการจัดทำ Power Point ที่ต้องจัดทำให้สื่อความหมายกับผู้ฟังให้ได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีการฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การดึงส่วนร่วม การยกตัวอย่างประกอบเปรียบเทียบ ฯลฯ ซึ่งเทคนิคต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพทั้งสิ้น

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ
https://www.richtraining.com Tel 02 3-381 4070 , 098 – 324 9492