อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 25

อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 25

เมื่อวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 25″

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ เทคนิคการบวนการทำกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมการฝึกฝนฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่!!!!
การอบรมนี้เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป้นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษากาย การใช้พลังเสียง การยืน การแสดงออกต่างๆ รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอด การสื่อสาร และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมาย

ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจสูงมาก มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ทุ่มเท ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ กล้าคิด กล้าแสดงออก นำกิจกรรมได้ดีขึ้นเป็นลำดับในแต่ละรอบ จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการตามที่สถาบันฯ กำหนด การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ