“บทบาทผู้นำองค์กร” บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

“บทบาทผู้นำองค์กร” บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

การอบรม – สัมมนา “บทบาทผู้นำองค์กร” เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 55 ณ.ห้องประชุมนันธการ์รวมใจ บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

บทบาทผู้นำองค์กร บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด บทบาทผู้นำองค์กร บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด บทบาทผู้นำองค์กร บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด