กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ ตามมาตรการป้องกันโควิด – 19

กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ ตามมาตรการป้องกันโควิด – 19

การบริการถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพระการให้บริการที่ดี ผู้รับบริการจะรู้สึกประทับใจ มีความสุข หน่วยงานหรือองค์กรผู้ให้บริการได้รับเลียงชื่นชมจากผู้รับบริการ หน่วยงานหรือองค์กรจึงต้องฝึกฝนให้บุคลากรมีจิตวิญญาณในการให้บริการ

กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ ตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 เป็นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความผูกพันในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อทำให้บุคลากรในองค์กร ดึงพลังศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่มาใช้ในงานด้านการบริการที่ดี อันจะมีผลทำให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความภาคภูมิใจต่อผู้พบเห็น เป็นการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรมีพลังในการทำงาน มีใจรักมีความภาคภูมิใจในองค์กรรวมถึงการบริการที่ดี โดยกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด