กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

การอบรม – สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ. บ้านทะเลหมอก รีสอร์ท จ. ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข