การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้จัดอบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการให้กับบุคลากรขององค์กรจำนวน 15 ท่าน ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เป็นการอบรมเรียนรู้ ทำความเข้าใจในการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ ที่ต้องมีรูปแบบและกระบวนการตามขั้นตอน โดยต้องให้ได้ตามหลักการนำกิจกรรม 4 ส. คือ สนุกสนาน สร้างสรรค์ สร้างสายสัมพันธ์ และมีสาระ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษากาย การใช้พลังเสียง การยืน การแสดงออก รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอด การสื่อสาร และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมาย

ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนล้วนมีความตั้งใจสูงมาก มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ทุ่มเท ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถนำกิจกรรมนันทนาการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนัทนาการตามที่ฝ่ายบริหารวางไว
การอบรมนี้จัดขึ้น ณ . ห้อง 278 อาคาร ท 100 สำนักงานกลาง กฟผ ระหว่างวันที่ 28 – – 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา