วิทยากรนันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

วิทยากรนันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

“การอบรมวิทยากรนันทนาการอย่างมืออาชีพ”

เป็นการอบรมการเป็นวิทยากรนันทนาการที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการนำกิจกรรมนันทนาการอย่างมืออาชีพ ฝึกให้การคิด กล้าแสดงออก ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมร่วมกัน สร้างความรัก ความผูกพัน สร้างความสามัคคี และความสนุกสนานร่วมกัน

การเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการนั้น พื้นฐานสำคัญคือ..ต้องกล้าคิด!!!!! กล้าทำ!!!!! กล้าแสดงออก!!!! ต้องก้าวข้ามความกลัวต่างๆ ไปให้ได้!!!!

การอบรมนี้จัดโดย…การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นณ.โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2557