การฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

การฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

“วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า เพราะวิทยากรทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เป็นหลักสูตรการอบรมที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร รวมถึงทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตลอดจนเทคนิคการปฏิบัติเพื่อการเป็นวิทยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความน่าเชื่อถือและความศรัทธาต่อตัววิทยากร

นอกจากนี้ยังรู้หลักการในการนำเสนอ ที่เสริมสร้างทักษะในการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพูดตามหลักสากลที่ถูกต้องพร้อมกับการพัฒนาบุคลิคภาพให้โดดเด่นสมกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เน้นการฝึกปฎิบัติ ฝึกการถ่ายทอดความรู้และการใช้สื่อทัศนูปกรณ์สำหรับการบรรยายอย่างเข้มข้ม ในแต่ละรอบของการฝึกปฏิบัติมีการบันทึก VDO ของผู้เข้าอบรมแต่ละท่านตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้าย ทำให้เห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน

การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมืออาชีพนี้ ในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติจะมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของการก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างแท้จริง รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่.. https://www.richtraining.com/