กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการแนะแนวอาชีพ ในหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการแนะแนวอาชีพ ในหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก กรมการจัดหางาน กองส่งเสริมการมีงานทำ โดย ท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ นางสาวเพ็ญวดี รัตตกุล ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการแนะแนวอาชีพและเทคนิคการดึงดูดความสนใจผู้ฟัง” ซึ่งอยู่ในหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ ๗” ให้กับข้าราชการของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพ การจัดหางานในประเทศงานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ.ห้องคัทลียา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานให้บุคลากรของกรมการจัดหางานได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการแนะแนว / ให้คำปรึกษาทางอาชีพ รู้แหล่งสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวอาชีพ ได้พัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้หลักการพูดและเทคนิคการนำเสนอ เพื่อให้มีความมั่นใจในการให้บริการ รวมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็นนักแนะแนวอาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมการจัดหางาน ตลอดจนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้เป็นนักแนะแนวอาชีพระดับกลางและนักแนะแนวอาชีพต้นแบบต่อไป

โดยการอบรมในหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ ๗ นี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธ์ มาเป็นประธานเปิดงานการอบรมดังกล่าว

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในการพัฒนาบุคลิกภาพ การเดิน การยืน การนั่ง รวมถึงการพูด การนำเสนอบนเวที และเทคนิคการดึงดูดความสนใจผู้ฟังเพื่อการแนะแนวอาชีพ
ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การอบรมนี้จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา