Tag - พลังศักยภาพ

มนุษย์มีพลังศักยภาพ

"เงินในธนาคารยิ่งเบิกมาใช้ยิ่งหมด..แต่พลังศักยภาพในตัวเรายิ่งเบิกมาใช้ยิ่งเพิ่ม” “มนุษย์มีพลังมากมาย มีศักยภาพเหลือหลาย [...]

“พลังศักยภาพ” พลังแฝงเร้นที่มีอยู่ในร่างกายของคนเรา

“การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ.... การค้นพบว่าเรายังมีพลังแฝงเร้นที่ยังไม่ได้นำมาใช้เพื่อความสำเร็จอีกมากมาย” (more…)