Tag - พลังศักยภาพ

มนุษย์มีพลังศักยภาพ

"เงินในธนาคารยิ่งเบิกมาใช้ยิ่งหมด..แต่พลังศักยภาพในตัวเรายิ่งเบิกมาใช้ยิ่งเพิ่ม”...