Tag - การเป็นพิธีกร

เทคนิคการเป็นพิธีกร

"เทคนิคการเป็นพิธีกร"   ความสำคัญ “พิธีกรมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้การจัดอบรมสัมมนาได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การอบรมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ [...]

ผู้เข้าอบรมพิธีกร 9

เป็นความรู้สึกของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติก­ารเทคนิคการเป็นพิธีกรที่ผ่านการอบรม ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้น [...]