Tag - การพูดต่อหน้าสาธารณะชน

ความรู้สึกผู้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธารณะชน – 2

มาฟังความรู้สึกผู้เข้าอบรมหลังจากได้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธาร...

ความรู้สึกผู้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธารณะชน – 1

มาฟังความรู้สึกผู้เข้าอบรมหลังจากได้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธาร...