[Zoom Cloud Meeting] อบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

[Zoom Cloud Meeting] อบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร ““การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา” ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Online Meeting

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดนนทบุรี นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ และ นางทัศนีย์ พงษ์ภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” ให้กับผู้สูงอายุผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา โดยการอบรมนี้เป็นการอบรม ในรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Online Meeting ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยผู้เข้าอบรมทุกคน อบรมผ่านระบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญา พร้อมฝึกปฏิบัติ สาธิตในการสร้างการเรียนรู้ ผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Online Meeting

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา