UCC จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ หยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ และพลังการพูดกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ ”

UCC จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ หยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ และพลังการพูดกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ ”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านประธานบริษัท คุณศิริชัย คูอนันต์กุล , คุณวิบูลย์ แซ่ฌอ็ง กรรมการผู้จัดการและคุณนารี เสริฐสุวรรณกุล กรรมการฝ่ายปฎิบัติการ ให้จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ หยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ และพลังการพูดกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ ” ให้กับบุคลากรของบริษัท ยูนิคโค้ทติ้ง เคมิเคิ้ลส์ จำกัด เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัทฯ
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ หยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ และพลังการพูดกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ เป็นกิจกรรมที่สร้างสายสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ทำให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญด้านงานบริการที่ดี เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองไปสู่ทัศนคติในการให้บริการ รวมถึงมีศาสตร์และศิลป์ในการหยั่งรู้ อ่านและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ มีหลักการและเทคนิคการฝึกพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ ก็ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยากาศในการทำกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ในการทำงานเป็นทีมร่วมกันในการให้บริการที่ดี สร้างรอยยิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใสในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึง การเรียนรู้ในการอ่านและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ หยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในการใช้สมองให้ถูกข้าง รวมถึงการมีเทคนิคการพูดกระตุ้มสร้างแรงจูงใจ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ. เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์